วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

รายงาน

กิจกรรมชมรม อย.น้อย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ปีการศึกษา 2552

ผลสำเร็จของกิจกรรม อย. น้อยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียน อย.น้อยดีเด่น จังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียน อย.น้อยดีเด่น จังหวัดหนองคาย 
ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น จังหวัดหนองคาย 
ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา

โครงสร้างการดำเนินงาน ชมรม อย.น้อย 
1. มีสมาชิกชมรม อย . น้อย จำนวน 847 คน 
2. สมาชิกอาสาสมัครแกนนำ จำนวน 40 คน 
3 . ครูที่ปรึกษา 5 คน และที่ปรึกษาร่วม 6 คน

สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของชมรม อย . น้อย อยู่ที่ชั้น 1 อาคารเซนต์ปอล และห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารมีเรียม

โครงสร้างงาน อย.น้อย ปีการศึกษา 2552

คุณครูวาสนา รุ่งอนุรักษ์ : คุณครูที่ปรึกษา 
ด.ญ.ชิอากิ ทาดะ : ประธานชมรม 
ด.ญ.กากา แซ่โง้ว : รองประธานชมรม 
ด.ญ.สุภลักษณ์ ทยะราช : เลขานุการ 
ด.ช.ชยณัฐ อินทะชัย : เหรัญยิก 
ด.ญ.อาภาพร เพียสา : เลขานุการ

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อพัฒนาการในการทำกิจกรรมที่ยั่งยืน 
จากการจัดกิจกรรม อย . น้อยในปีการศึกษา 2552 เราได้สรุปเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการทำกิจกรรมของชมรม เพื่อพัฒนาการในการทำกิจกรรมที่ยั่งยืนในปีการศึกษา 2553 จากการออกแบบสำรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
- ผู้บริหาร 4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
- นักเรียน 96 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (สำรวจทุกระดับชั้นโดยเฉลี่ยห้องละ 5-10 คน) 
- ครู 30 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
- ผู้ปกครอง 20 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

การทำกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม อย . น้อย ปีการศึกษา 2552 เราได้ดำเนินการทำกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชุนดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนและชุมชนอยู่ในรูปของการเผยแพร่ความรู้หน้าเสาธง เปิดสปอทเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนและชุมชน แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ อาหารปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและชุมชุน ซึ่งได้แจกให้แก่ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองแม่ค้า และประชาชนทั่วไปในชุมชนสามัคคี ตลาดวัดธาตุ และตลาดชัยพร 
2. กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยตั้งแต่โรงเรียนถึงชุมชนสามัคคีเรื่องอาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน
3. กิจกรรมทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารภายในโรงเรียนและตลาดชัยพร
4. ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลหนองคายในการจัดวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับ …. ทำไมต้องเป็น อย . น้อย และได้จัด WorkSkopเกี่ยวกับการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารภายในโรงเรียนและชุมชน
5. ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยหนองกอมเกาะในการเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนเบาหวาน 
6.  กิจกรรม อย .น้อยสอนน้อง

กิจกรรมต่างๆที่ทำประจำปีการศึกษา 2552 สามารถสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ อย . น้อยและเปิดสปอทเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบริโภคอย่างมั่นใจด้วยสัญลักษณ์ อย .

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในชุมชน 
ทางสมาชิก ชมรม อย . น้อย ได้ ทำกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 17 มิ . ย . 2552 นอกจากนี้ยังได้เปิดสปอทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบริโภคอย่างมั่นใจด้วยสัญลักษณ์ อย .

สมาชิกแกนนำ อย . น้อยได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาในรูปแบบของแผ่นพับและได้นำไปแจกให้แก่ผู้ปกครอง ที่เข้ามาติดต่อหรือรับลูกๆในโรงเรียน แจกให้แก่ชาวบ้านชุมชนตลาดวัดธาตุ และชุมชนสามัคคี ….. ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราแกนนำ อย . น้อย สามารถสร้างเครือข่ายออกสู่ชุมชนได้ 

กิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร พบว่า อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหาร พบว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีฉลากโภชนาที่ชัดเจน

กิจกรรมตรวจสอบน้ำดื่มในโรงเรียน ไม่พบสาปนเปื้อนในน้ำดื่ม 

กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาด้านคุณภาพของยา : ดูสี และกลิ่น พบว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่นำมาทดสอบทุกชนิดผ่านการทดสอบทุกตัว

กิจกรรมตรวจสอบฉลาก เครื่องสำอางค์ พบว่า เครื่องสำอางทุกตัวอย่างมีฉลาก มีวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน

กิจกรรมทดสอบอาหารโดยใช้ชุดทดสอบ วันที่ 11 มิ . ย . 2552 สมาชิกแกนนำ อย . น้อย ได้ช่วยกันทดสอบอาหารภายในโรงเรียนโดยการใช้ ชุดทดสอบบอร์แร็ก ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุดทดสอบสารกันรา ชุดทดสอบเชื้อแบคเทียเรียในภาชนะประกอบอาหาร และชุดทดสอบน้ำดื่ม พบว่า … อาหารตัวอย่างทุกชนิดผ่านการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ……. 

ทดสอบบอแร็กซ์ อาหารที่ใช้ทดสอบจำพวก ไส้กรอก ลูกชิ้น ปูอัด 
ทดสอบสารกันรา อาหารที่ใช้ทดสอบจำพวก ผักและ ผลไม้ดองต่างๆ 
ทดสอบฟอร์มาลิน อาหารที่ใช้ทดสอบจำพวก อาหารทะเลสด กุ้ง ปลาหมึก 
พบว่า … อาหารตัวอย่างทุกชนิดไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

กิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน ความสะอาดของโรงอาหาร
กิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารของโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย พบว่าทั้งแม่บ้าน แม่ครัว และสถานที่ในการประกอบอาหารสะอาดและถูกหลักโภชนาการ

กิจกรรมสร้างสุขนิสัยที่ดีในโรงเรียน

กิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำของโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

กิจกรรมรณรงค์สร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร

กิจกรรมสร้างเครือข่ายในชุมชน

กิจกรรมทดสอบอาหารในชมชุมชนโดยใช้ชุดทดสอบ

วันที่ 12 มิ . ย . 2552ตลาดชัยพร สมาชิกแกนนำ อย . น้อย ได้ออกเยี่ยมชุมชนตลาดชัยพร เพื่อช่วยกันทดสอบอาหารภายในตลาด โดยการใช้ ชุดทดสอบบอแร็ก ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุดทดสอบสารกันรา พบว่า … อาหารตัวอย่างทุกชนิดผ่านการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

กิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ถึงชุมชนสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 17 มิ . ย . 2552

กิจกรรมเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องหญ้าหวาน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องผลิตภันฑ์จากหญ้าหวาน

กิจกรรมในบ้านเรือน 

กิจกรรมตรวจสอบวัตถุอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยางล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน 

การสนับสนุน ชมรม อย.น้อย 
ชมรม อย . น้อย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกๆด้าน โดยเฉพาะท่านมาเซอร์ทิพย์วรรณ คำเหลา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านได้ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมชมรม อย . น้อยในทุกๆ ด้าน

การสนับสนุนจากโรงพยาบาล 
ทางโรงพยาบาลได้จัดวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม ชมรม อย . น้อย

การสนับสนุนจากสถานีอนามัยหนองกอมเกาะ 
ทางชมรม อย .น้อยได้เข้าร่วมกับสถานีอนามัยหนองกอมเกาะในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนเบาหวาน 

กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 
หนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม .2 สอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ บูรณาการกับน้องๆอนุบาล

โครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเรื่องเยาวชนเซนต์ปอลไร้พุง 
ที่มาของโครงงาน 
เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย กลุ่มหนึ่งเข้าสู่ภาวะอ้วน ลงพุง ดังนั้นพวกเราแกนนำ อย . น้อย ได้เห็นความสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้ โดยการจัดกิจกรรมเยาวชนเซนต์ปอลไร้พุง 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
•  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงตระหนักและทราบถึงพิษภัยของโรคอ้วน 
•  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตื่นตัวและหันมาดูแลตัวเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค และเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
วิธีการดำเนินงาน 
1. ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์จากคุณครูประจำชั้นทุกชั้น ตั้งแต่ ป. 1 ถึง ม. 6
2. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าสู่ภาวะอ้วน ดังต่อไปนี้ 
2.1 จากการสังเกตเพื่อประเมินภาวะอ้วนด้วยสายตา 
2.2 วัดรอบเอว ผู้หญิงที่มีรอบเอว ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ผู้ชายที่มีรอบเอว ตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไป
2.3 คำนวณค่าดัชนีมวลกาย( BMI) เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ BMI (Body Mass Index) หรือ ดัชนีมวลกาย เพื่อคัดกรองกลุ่มนักเรียนที่เข้าสู่ภาวะอ้วน 
คัดกรองกลุ่มนักเรียนที่เข้าสู่ภาวะอ้วน 
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายที่เข้าสู่ภาวะอ้วนคิดเป็นร้อยละ 9.75 ซึ่งนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย แต่ที่น่าสนใจคือว่า มีนักเรียนที่เข้าสู่ภาวะอ้วนกลุ่มหนึ่ง ค่า BMI เกินมาตฐานอยู่มาก จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น
จัดกิจกรรมเยาวชนเซนต์ปอลไร้พุง
1 สมาชิกแกนนำ อย . น้อยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนหน้าเสาธง
2 สมาชิกแกนนำ อย . น้อย และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรม ถาม - ตอบ ปัญหาโรคอ้วน หน้าเสาธง
3 คุณครูที่ปรึกษา สมาชิกแกนนำ อย . น้อย และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเบาหวานกับสถานีอนามัยหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
4 ชมรม อย . น้อย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เวลา 7.20 -8.00 น
5 ชมรม อย . น้อย ได้นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกำลังกายในตอนเช้าทุกวัน วันละ 10นาทีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบค่า BMI
กลุ่มเสี่ยงมีค่า BMI ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการจัดกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แต่ถ้าเราจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คาดว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงน่าจะลดความอ้วนได้อย่างแน่นอน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
•  นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ตระหนักและทราบถึงพิษภัยของโรคอ้วน
•  นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ตื่นตัวและหันมาดูแลตัวเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค และเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมเยาวชนเซนต์ปอลไร้พุงควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บทความที่ 1

วันนี้วันที่  9  กันยายน